Vedtekter


Vedtekter for Steinerbarnehagen på Nøtterøy.1. Eierforhold

Steinerbarnehagen på Nøtterøy er en stiftelse, med et styre. Ansvaret for den daglige driften og det pedagogiske arbeidet påligger daglig leder og de pedagogiske lederne i barnehagen.


2. Formål

Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske og antroposofiske impulser. Den skal søke å sikre barn under opplæringspliktig alder, samt seksåringene som er innskrevet ved Steinerskolen i Vestfold, gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.


3. Opptak

Opptak av barn til barnehagen skjer i et samordnet opptak med Færder kommune.


4. Opptakskriterier

- Barnehagen er åpen for barn fra 0-5 år, samt 1. trinn som får sitt pedagogiske tilbud i barnehagen. Utover de som har prioritet ifølge barnehageloven, vil det alltid bli tatt hensyn til en harmonisk sammensetning av alder og kjønn..

- Opptakskrets. Barnehagen tar inn barn fra Færder og andre kommuner.


Det foretas en prioritering etter følgende kriterier:

- 1. trinnselever som er innskrevet ved Steinerskolen i Vestfold

- Barn av ansatte i barnehagen og ved Steinerskolen i Vestfold

- Søsken av barn i barnehagen og ved Steinerskolen i Vestfold

- Barn som søkes videre til Steinerskolen i Vestfold

- Foreldre/foresattes interesse for steinerpedagogikk

- Ved 2. hovedopptak prioriteres de som har søkt oss som 1. valg, også etter søknadsfristen, forutsatt at det er ledig plass.


5. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn foretas om våren (fra mars til mai) for neste barnehageår. Ved eventuelle ledige plasser i løpet av året, skjer opptak fortløpende, etter samme kriterier som nevnt i pkt.3.


Barnehagen har en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 mnd. fra den 1. i hver mnd. Foreldre/foresatte er forpliktet til å betale for plassen i oppsigelsestiden, selv om plassen ikke benyttes. Plasser som sies opp etter 1.april, må det betales for ut året, dvs. til og med juni. Betalingsforpliktelsen kan fravikes etter beslutning av daglig leder, dersom nytt barn kan overta plassen.


6. Foreldrebetaling

Vi følger den nasjonale minstesatsen. Endringer utover dette tas opp i styret og foreldreråd.

Ved betalingsmislighold kan barnehageplassen sies opp ved skriftlig varsel.

Betalingen er fordelt på 11 mnd. Hvis plassen ikke benyttes ved oppstart av barnehageåret, må det likevel betales for august.


7. Dugnad

Som en viktig del av vedlikeholdet/renholdet av bygningene og lekeområdene, plikter foreldre/foresatte å delta på 5 dugnader (inkl. markedene) pr. år.


8. Åpningstider

Barnehagen er åpen fra 07.30 – 16.30 mandag til fredag. Barnehagen følger hovedsakelig Steinerskolens ferier og fridager.


9. Leke- og oppholdsarealer

Barnehagens oppholdsareal er minst 5,3 m2 per barn for barn under 3 år, og minst 4 m2 per barn for barn over 3 år.

Barnehagens uteareal er minst 6 ganger minimumskravet for inneareal.


10. HMS

Barnehagen har utarbeidet rutiner for internkontroll etter forskrifter om miljørettet helsevern.


11. Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Samarbeidsutvalget er et rådgivende og samordnende organ, som skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Det er representert ved to foreldre og to ansatte.

Foreldrerådet er alle barnas foreldre/foresatte, det skal fremme felles interesser.

Sist endret 10.03.20