Om barnehagen og vårt pedagogiske grunnlag

Hva er en

steinerbarnehage?


Steinerbarnehagen er et sted der barn får være barn. Frileken har en stor og viktig plass i våre barnehager. Barna får utvikle seg gjennom dyp og uforstyrret lek. De leker ut fra sine egne ideer og impulser. Lek er en måte å uttrykke seg på, og den inngår i et fellesskap som legger grunnlag for vennskap. Barna samarbeider for at små og store byggeprosjekt kan se dagens lys. I leken utvikler barna sosiale ferdigheter, kreativitet og fantasi.


Steinerpedagogikken bygger på Rudolf Steiners pedagogiske og antroposofiske impulser. Ordet antroposofi er gresk og betyr visdom om mennesket. Målet for arbeidet i Steinerbarnehagen er å styrke barnets identitet i samspill med andre, slik at det som voksen kan finne sin egen utviklingsvei i møte med det samfunnet vi lever i.

Vi ønsker å skape situasjoner som bringer barnet inn i positive opplevelser og aktiviteter, på egenhånd og sammen med andre, og som kan nære og stimulere både den fysiske og den psykiske utviklingen. De har behov for omsorg og voksne som er nærværende og lyttende til det barnet formidler. Dette tar vi hensyn til når vi former omgivelsene rundt barnet.


En god rytme bærer oss gjennom dagen, uken og året. Vi forholder oss til at barnet behøver en rytmisk hverdag. Steinerpedagogikken ser rytme som et bærende prinsipp i alle livsprosesser. Rytmen i barnehagen skaper ro, orden og hvile, samtidig som den styrker barnas livsenergi. For at barna skal føle trygghet og velvære i barnehagen, er de avhengig av en god og gjentagende rytme.

Årstidsfestene er vår årsrytme. Festene følger naturens gang og gjenspeiler det som skjer ute i naturen. Forberedelsene skjer i frileken eller som en felles aktivitet. Forberedelsene skaper spenning og forventning, og barna gleder seg til selve festen.


Vi tar vare på de gamle folkeeventyrene, som blir muntlig fortalt og innimellom forsterket med dukketeater. Sanger, fingerleker, rim og regler blir brukt daglig. Både eventyr og ringleker blir gjentatt over tid, slik at barna får tid til å fordøye og bearbeide.


Matlagingen og forberedelsene til måltidene går som en rød tråd gjennom dagen. Det er de voksne og barna i fellesskap som lager maten, og denne prosessen gjenspeiler seg ofte i barnas lek. Når maten lages i rommet der barna leker, gir det gode sanseopplevelser. Gode lukter som sprer seg i rommet stimulerer også appetitten. Vi spiser sunn og næringsrik mat, som er laget av økologiske/biodynamiske råvarer. Hver dag har sin faste meny. Måltidene er ett av dagens høydepunkter. Bordene pyntes med lys og blomster og blir pent dekket. En god og avslappet tone tilstrebes under måltid med alle barn og voksne sammen.


Barnehagen er sertifisert med Grønt Flagg og Debio gullmerke.

Barnehagens mål er at vi voksne gjennom naturlig, billedlig og språklig adferd er etterligningsverdige forbilder. Vi ønsker å jobbe kontinuerlig med forbedring og bevisstgjøring av miljøet i barnehagen. Vi ønsker å gjøre noe konkret og synlig når det gjelder å ta vare på naturen og barnehagen vår.


Mål:

• Være en miljøbevisst barnehage

• Hvert år velger vi et nytt tema som barnehagen jobber med hele året

• Styrke fellesskapet med et klart og tydelig mål som alle kan være delaktig i

• Holde barnehagen Grønt Flagg-sertifisert i årene fremover

• Gi noe til barna som de kan ta med seg videre i livet


Miljøregler:

1. Ta vare på hverandre, barn og voksne

2. Alles trivsel, alles ansvar

3. Være et godt miljøforbilde


Barnehagens mål:

• Steinerbarnehagen er et sted der barn får være barn.

• Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg.

• Vår pedagogiske intensjon er å ta barnets individualitet på alvor.

• Barnets følelser, tanker og opplevelser får konsekvenser for planlegging, organisering og innhold.

• Barna får utvikle seg gjennom dyp og uforstyrret lek.

• De får gode sanseopplevelser gjennom økologisk matlaging, håndverk og feiring av årstidsfester.

• Gjennom turer i skog og mark pleies sansene og forholdet til naturen.

• Gjennom en levende og rytmisk inndeling av dagen skapes gjenkjennelse og trygghet.